About

นายทศพล  ต้นสมบัติ

112

การศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย   :

โรงเรียนบ้านติ้ว  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   :

โรงเรียนบ้านติ้ว  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  :

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  ตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร

แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ระดับอุดมศึกษา  :

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Advertisements